image

Hans Verheijen Voorzitter RBT

foto: Ermindo Armino

Geachte raadsleden, wethouders en burgemeesters,

Zuid-Limburg is in juli 2021 geconfronteerd met een van de zwaarste rampen in haar recente geschiedenis: door hevige regenval ontstond op meerdere plaatsen in de regio een extreem hoogwater in diverse watergangen waaronder Maas, Geul en Gulp, wat leidde tot diverse (dreigende) overstromingen en extreme wateroverlast. De schade aan de infrastructuur is aanzienlijk. Mensen moesten tijdelijk hun huis verlaten vanwege het water. Ik leef mee met iedereen die is getroffen door het hoge water, en ben onder de indruk van de tomeloze inzet en betrokkenheid bij de strijd tegen het water. Niet alleen door de hulpdiensten en talloze (hulp)organisaties, maar zeker ook door alle familieleden, buren, collega’s en vrienden. In de nafase van deze ramp bied ik u hierbij het verslag aan dat ik als dienstdoend voorzitter van Veiligheidsregio Zuid-Limburg heb opgesteld om verantwoording af te leggen over het gevoerde beleid tijdens het hoogwater. Deze ramp werd gekenmerkt door een opeenvolging van verschillende en – naast elkaar bestaande crises: van deels hevige wateroverlast in Parkstad en de overstroming van de Geul en Gulp tot de (dreigende) overstromingen in de Maasgemeenten en de specifieke situatie bij het Julianakanaal in de gemeente Meerssen. Elke fase kende zijn eigen dynamiek en vereiste snel handelen. In sommige situaties werd snel (soms al binnen één uur) een bepaalde waterstand verwacht. Dit verslag is wettelijk verplicht en doet verslag van de besluiten die in het regionale beleidsteam genomen zijn gedurende de GRIP 4- situatie. Niet alle besluiten die zijn genomen tijdens deze ramp waren gemeentegrensoverschrijdend of zijn op het niveau van het regionale beleidsteam genomen; dit verslag is daarmee niet uitputtend. Vanzelfsprekend zal er nog een uitgebreide externe evaluatie plaatsvinden. In deze evaluatie zal een uitgebreider feitenrelaas terugkomen, dat enerzijds bestaat uit de kenmerken van deze crisis en de opgave en uitdagingen waar de crisispartners voor stonden en anderzijds uit een tijdlijn met dynamiek, sleutelmomenten en sleutelbesluiten. Ook zal nader worden ingezoomd op onder andere leiding en coördinatie, bijstand, (crisis)communicatie, onderlinge informatievoorziening en maatschappelijke impact. Het is op dit moment de verwachting dat deze evaluatie eind 2021 gereed is.

Met vriendelijke groet, mr. Hans (J.Th.C.M.) Verheijen Voorzitter RBT

Het verantwoordingsverslag vormt geen overzicht van alle besluiten en acties van Veiligheidsregio Zuid-Limburg tijdens de hoogwaterramp. Het verslag geeft uitsluitend een beeld van de besluiten die door de voorzitter zijn genomen. Dit zijn de besluiten binnen het regionaal beleidsteam gedurende de GRIP 4-situatie. Deze verantwoording fungeert dan ook puur als feitenrelaas (wanneer is welk RBT-besluit genomen) en vormt geen oordeel over de genomen beslissingen.

image

Veiligheidsregio Zuid-Limburg Bezoekadres Meld- en Coördinatiecentrum Prins Bisschopsingel 53 6212 AB Maastricht

Bel voor meer informatie Veiligheidsregio Zuid-Limburg: 088 - 45 07 450

Stuur ons een e-mail.

Telefoonnummer voor persvragen tijdens kantoortijden: 088 - 16 88 565