Overleggen regionaal beleidsteam (RBT)


Tijdlijn

Hieronder volgt in chronologische volgorde een overzicht van de vergaderingen van het regionaal beleidsteam. In deze vergaderingen heb ik als voorzitter, in volledige overeenstemming met de burgemeesters van de betrokken gemeenten, de onderstaande besluiten genomen. Geen van de burgemeesters heeft tijdens de overleggen of daarna gebruik gemaakt van de mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen tegen een besluit. Tijdens de overleggen werden steeds de verwachte scenario’s ten aanzien van waterdoorvoer en neerslag besproken. Dit gebeurde op basis van de actuele informatie, in combinatie met het advies van Rijkswaterstaat en Waterschap Limburg over de te verwachten effecten van de waterdoorvoer en neerslag. In sommige situaties werd snel (soms al binnen één uur) een bepaalde waterstand verwacht.

14 juli 15.30 uur (RBT 1)

Het ROT wordt gevraagd een advies uit te werken met betrekking tot de evacuatie van kwetsbare objecten (zoals verpleeg- en verzorgingstehuizen en andere zorginstellingen). Daarnaast krijgt het ROT de opdracht vitale functies (zoals nutsvoorzieningen) in beeld te brengen, waarbij tevens de volgorde van optreden in beeld wordt gebracht. Besloten wordt de regionaal operationeel leider het mandaat te geven om op basis van actuele informatie de evacuatie van niet-zelfredzame personen op te kunnen starten. Ook krijgt de regionaal operationeel leider mandaat om capaciteit en middelen in te zetten daar waar de druk het hoogst is. Dit betekent een gecoördineerde aanpak van beschikbare middelen zoals de toebedeling van zandzakken aan de bedreigde objecten en gebieden. Hierbij wordt nauw samengewerkt met Waterschap Limburg en Defensie. L1 wordt vanaf nu ingezet als calamiteitenzender. De voorzitter neemt de rol van centrale woordvoerder op zich. Er wordt geïnventariseerd welke andere veiligheidsregio’s en (buitenlandse) hulpdiensten kunnen ondersteunen bij de bestrijding van de ramp.

14 juli 20.00 uur (RBT 2)

Binnen de gemeenten wordt geïnventariseerd of zandzakken georganiseerd zijn, of dat er nog hulp nodig is. Tevens wordt nagegaan welke bruggen mogelijk effect op toegangswegen hebben als deze niet meer toegankelijk zijn. De prioritering vanuit het ROT wordt overgenomen. Er wordt ingezet op waterbuffer De Dem in Hoensbroek, de situatie in Valkenburg aan de Geul en Schin op Geul en de bereikbaarheid van een aantal wegen in de gemeenten Gulpen-Wittem en Beekdaelen. Ten aanzien van het aangekondigde bezoek van de staatssecretaris, wordt besloten dat de organisatie hiervan bij de veiligheidsregio ligt, om dit bezoek en ook mogelijke toekomstige bezoeken te stroomlijnen met hulpverlening ter plaatse. Mediacommunicatie wordt voorbereid en afgestemd met Waterschap Limburg.

15 juli 11.00 uur (RBT 3)

Er wordt besloten een noodverordening voor te bereiden zodat gemeenten deze, met het oog op het handhaven van de openbare orde en veiligheid en het weren van ramptoeristen kunnen instellen. In het verlengde daarvan wordt besloten dat burgemeesters hun lokale driehoek nader inrichten. Er is in de samenleving sprake van een hoge mate van zelfredzaamheid. Het vertrekpunt is het faciliteren en stimuleren hiervan. Het ROT krijgt opdracht om gecoördineerd uit te werken hoe burgers verder kunnen worden ondersteund in hun zelfredzaamheid. Er wordt bevestigd dat het overgaan tot evacuatie van kwetsbare objecten in de handen van de GHOR en de directie van betreffende instelling ligt. Er wordt ingestemd met het voorstel van de staatssecretaris om een bezoek te brengen aan Valkenburg aan de Geul.

15 juli 17.25 uur (RBT 4)

De verwachte doorstroom van 3700 m3/s in de Maas betreft een worst case, maar reëel scenario. Voor onderstaande besluiten is dit scenario als uitgangspunt genomen. Er wordt besloten over te gaan tot evacuatie en het afgeven van een noodverordening (en in specifieke gevallen een noodbevel) voor gebieden waar 80 – ≥200 cm water verwacht wordt binnen de gemeenten Eijsden-Margraten, Maastricht, Sittard- Geleen, Meerssen en Stein. Specifieke gegevens met betrekking tot welke straten en wijken dit betreft en wat de bijbehorende tijdlijn is, worden met de betrokken gemeenten gedeeld. In de afbeelding links zijn de te evacueren gebieden aangegeven.

16 juli 11.00 uur (RBT 5)

Er wordt uitgezocht of de stuwdam van Monsin (Luik) stabiel blijft. Uit contact met de Waalse autoriteit blijkt dat er afdoende maatregelen zijn getroffen. Op grond van artikel 39 Wet veiligheidsregio’s ondertekent de voorzitter een noodverordening bij GRIP 4. Hierna kan elke burgemeester op lokaal niveau zelf besluiten of de noodverordening voor de gemeente geldt. Afgesproken wordt dat de noodverordening gehandhaafd wordt voor de gemeenten waarvoor deze nu is afgekondigd. Het ROT krijgt de opdracht een overdrachtsdocument nafase op te stellen en dit door te leiden naar het RBT en de gemeenten. Burgemeesters wordt verzocht hun gemeentelijke websites toegankelijk te maken en te houden, zodat burgers snel informatie kunnen vinden. Er wordt besloten de GRIP 4 situatie vooralsnog te handhaven.

17 juli 15.30 uur (RBT 6)

Er wordt besloten om vanaf 18.00 uur af te schalen naar GRIP 2. Om die reden blijft het ROT nog in de lucht. Ook het CoPI Meerssen blijft vanwege de specifieke situatie aldaar nog langer actief. Noodverordeningen getekend door de voorzitter van de veiligheidsregio worden ingetrokken. Waar nodig zullen lokale noodverordeningen getekend worden door de lokale burgemeester. Er wordt besloten een verantwoordingsverslag op te stellen en een evaluatie uit te laten voeren door een externe partij, waarbij burgemeesters hun evaluatiepunten aangeven. Met de afschaling van GRIP 4 naar GRIP 2 is een einde gekomen aan de bevoegdheden van de voorzitter zoals bedoeld in artikel 39 van de Wet veiligheidsregio’s.

image

Veiligheidsregio Zuid-Limburg Bezoekadres

Meld- en Coördinatiecentrum Prins Bisschopsingel 53 6212 AB Maastricht

Bel voor meer informatie Veiligheidsregio Zuid-Limburg: 088 - 45 07 450

Stuur ons een e-mail.

Telefoonnummer voor persvragen tijdens kantoortijden: 088 - 16 88 565