Crisisstructuur

Regionaal beleidsteam (RBT)

De kerntaak van het regionaal beleidsteam (RBT) is het strategisch adviseren van de voorzitter veiligheidsregio over een eenduidige duiding, afstemming met andere functionele kolommen, beleid, gedragslijn en tolerantiegrenzen voor betrokken organisaties en burgers. Het RBT bestaat uit: • Voorzitter RBT / plaatsvervangend voorzitter veiligheidsregio • Burgemeesters van de getroffen gemeenten • Regionaal operationeel leider • Hoofdofficier van justitie • Voorzitter waterschap • Communicatieadviseur • Strategisch adviseur geneeskundige zorg • Strategisch adviseur bevolkingszorg • Strategisch adviseur brandweer • Strategisch adviseur politie • Regionaal militair commandant of beleidsadviseur • Liaison commissaris van de Koning in Limburg • Liaison Rijkswaterstaat • Bestuurlijk verslaglegger • LCMS verslaglegger De samenstelling van het RBT is gedurende de hoogwaterramp steeds aangepast aan de situatie. Er zijn met name wijzigingen geweest in liaisons en burgemeesters die aansloten bij de overleggen. Hierboven staat een overzicht van alle functionarissen die op enig moment tijdens de hoogwaterramp onderdeel hebben uitgemaakt van het RBT.

Regionaal operationeel team (ROT)

Bij een GRIP 4 is er naast een RBT ook altijd een ROT operationeel. In het ROT wordt een integraal advies gegeven door afzonderlijke diensten en organisaties van verschillende disciplines. Mogelijke taken van het ROT zijn onder meer het leiden en coördineren van multidisciplinaire acties in het (maatschappelijk) impactgebied, het ondersteunen bij de incidentbestrijding, als denktank met scenariodenken, en het (on)gevraagd adviseren van het RBT en afstemmen met betrokken partners en landelijke crisiscentra. Het team bestaat uit de regionaal operationeel leider, een algemeen commandant voor elk van de vier kolommen (brandweer, politie, geneeskundige zorg en bevolkingszorg), een informatiemanager en een communicatieadviseur. Daarnaast is er ook in ondersteuning voorzien voor de verslaglegging van de overleggen. Elke kolom heeft verder de beschikking over een eigen sectie, die hen ondersteunt bij de uitvoering van de beschreven taken. Van externe crisispartners Defensie, Waterschap Limburg, Rijkswaterstaat, Chemelot, Prorail, Enexis en Provincie Limburg zijn er één of meerdere malen liaisons aangesloten bij het ROT.

Commando plaats incident (CoPI)

Bij de hoogwaterramp zijn er op verschillende momenten CoPI-crisisteams actief geweest in drie gemeenten, namelijk in Valkenburg, in Meerssen en in Maastricht. Een CoPI is vanaf de plaats van het incident belast met de coördinatie van en tussen alle betrokken disciplines. Dit betreft een afgebakend gebied, waarvan de grenzen afgestemd worden met het ROT. Naast het verrichten van uitvoerende en ondersteunende werkzaamheden ter plaatse en het (on)gevraagd adviseren van het ROT, levert het CoPI ook een bijdrage aan een gedeeld en accuraat totaalbeeld van de situatie. Het team bestaat uit een leider CoPI, een officier van dienst voor elk van de vier kolommen (brandweer, politie, geneeskundige zorg en bevolkingszorg), een informatiemanager en een communicatieadviseur. Daarnaast is er ondersteuning voor tekstuele en geografische verslaglegging in LCMS, het landelijke crisismanagementsysteem dat gebruikt wordt voor het bijhouden van een actueel en gedeeld beeld van incidenten. Vanuit Enexis, Rijkswaterstaat, Defensie, Waterschap Limburg, Waterleidingmaatschappij Limburg, Reddingsbrigade en Provincie Limburg zijn er liaisons betrokken geweest in de diverse CoPI-crisisteams. Voor wat betreft deze liaisons verschilde de samenstelling per CoPI-overleg, afhankelijk van de dan geldende actuele situatie.

image

Veiligheidsregio Zuid-Limburg Bezoekadres

Meld- en Coördinatiecentrum Prins Bisschopsingel 53 6212 AB Maastricht

Bel voor meer informatie Veiligheidsregio Zuid-Limburg: 088 - 45 07 450

Stuur ons een e-mail.

Telefoonnummer voor persvragen tijdens kantoortijden: 088 - 16 88 565